บริการจัดทำบัญชี

การจัดทำบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วนนำส่งภาษีได้ ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการ ถูกตรวจสอบ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เราคือทีมงาน ผู้ให้บริการ จัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอีกต่อไป

ค่าบริการ รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,000± บาทต่อเดือน + ยื่นภาษี + ยื่นประกันสังคม บริการเพิ่ม : ปิดงบอัพเดตข้อมูลทุกเดือน จัดทำ + พิมพ์สมุดรายวัน, บัญชีแยกประเภท เพื่อใชข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร

บริการของเรา

 1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บระบบเอกสารบัญชีที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
 3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 4. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
 5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือน ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร
 6. จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม
 7. จัดทำและยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) 
 8. จัดทำและยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50)
 9. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
 10. ปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ, ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 11. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
 12. เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

รพีการบัญชีเน้นการทำงานอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษา-ชี้แจง ประเด็น/ปัญหาต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอากร เพื่อแก้ไขและเสริมสร้างระบบและการบันทึกบัญชีของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด