บริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนิติบุคคลทุกแห่งไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม มีหน้าที่ต้องปิดบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบบัญชี และเซ็นรับรองงบการเงิน ก่อนส่งหน่วยงานราชการ

RapeeAccount มีทีมงานผู้ตรวจสอบที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรง มีประสบการณ์ เคยผ่านงานจากบริษัทด้านบัญชีใหญ่ ๆ (BIG FIVE) และมีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทใหญ่ ๆ มาหลายบริษัท ทั้งประเภท merchandise, manufacturing และ service ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็น ในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด  ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
  4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ตามกำหนด ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

รพีการบัญชีเน้นการทำงานอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษา-ชี้แจง ประเด็น/ปัญหาต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอากร เพื่อแก้ไขและเสริมสร้างระบบและการบันทึกบัญชีของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด