ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร ?

จดทะเบียนนิติบุคคล-จัดตั้งบริษัท 12,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียม)สำหรับทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทแรก และ 1 ล้านบาทต่อไป คิด 1 ล้านละ 6,000 บาท +เลขประจำตัวผู้เสียภาษี + การขึ้นทะเบียนประกันสังคม + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนจัดตั้ง จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วไปจดทะเบียน
 2. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
 3. ดำเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัด ประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
 4. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้วผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
 5. กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น (ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นกี่หุ้นก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท)
 6. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท

1.ยื่นขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล 

คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล
- การขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุภาษาต่าง ประเทศเป็นอักษรโรมันด้วยทุกครั้ง
- แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อได้แล้วต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

 • คำขอ : แบบ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ. 1)
 • รายการ : แบบ บอจ.2 (ใช้ทั้งสองหน้า)
 • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
 • เอกสารประกอบ
  • แบบจองชื่อนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เริ่มก่อการที่ลงชื่อในคำขอ
  • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • คำขอ : แบบ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ. 1)
 • รายการ : แบบ บอจ.3 (ใช้ทั้ง 2หน้า)
 • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ก.
 • เอกสารประกอบ
  • แบบ บอจ.5
  • สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
  • สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
  • สำเนาข้อบังคับ (ถ้ามี)
  • หลักฐานการชำระค่าหุ้นของบริษัทอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   (1) เอกสารที่ทางธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของบริษัท หรือ 
   (2) ใบสำคัญแสดงการชำระค่าหุ้นของบริษัท หรือ 
   (3) หนังสือยืนยันการชำระค่าหุ้นและการเก็บรักษาค่าหุ้นของบริษัท
  • ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ จำนวน (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  • แบบ สสช. 1 จำนวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)