บริกาจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

RapeeAccount ยินดีอำนวยความสะดวกแด่ผู้ประกอบการทุกท่าน ด้วยการบริการ จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ติดต่อกรมทะเบียนการค้า / กรมสรรพากร ดำเนินตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการบริการ

 • จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
 • จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล, นิติบุคคล
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียด บริการอื่นได้ที่ Fax 053-245079 โทร 053-245079 083-1522528 080-5011252 

อัตราค่าบริการ

 1. จดทะเบียนบริษัท 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม) สำหรับทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทแรก และ 1 ล้านบาทต่อไป คิด 1 ล้านละ 6,000 บาท (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ) 
 2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 6,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม) (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ฟรีจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
 3. จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 1,000 บาท
 4. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
 5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่, อำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, ผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน 
 6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 7. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี

รพีการบัญชีเน้นการทำงานอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษา-ชี้แจง ประเด็น/ปัญหาต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอากร เพื่อแก้ไขและเสริมสร้างระบบและการบันทึกบัญชีของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด