บริการของรพีการบัญชี

ปัจจุบันระบบบัญชีมีบทบาทในการบริหาร และ จัดการองค์กรของท่านอย่างมาก ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายรายมี ความต้องการที่จะมีที่ปรึกษาและ ผู้ที่จัดทำระบบบัญชีภายในองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ซึ่งบริการของเราได้ครอบคลุมถึงการจัดทำบัญชีในรูปแบบต่างๆทั้งระบบ อาทิเช่น ริการการจัดทำบัญชีตามมารฐานที่กฎหมายกำหนด โดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ERP บริการจัดทำงบการเงินและรายงาน / บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชีทุกประเภทธุรกิจ บริการตรวจสอบบัญชีภายใน และตรวจสอบกรณีพิเศษ / บริการวางระบบบัญชีและการควบคุม

งานด้านการบริการ

ปัจจุบันระบบบัญชีมีบทบาทในการบริหาร และจัดการองค์กรของท่านอย่างมาก ซึ่งบริการของเราได้ครอบคลุมถึง การจัดทำบัญชีในรูปแบบต่างๆทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีการบริการต่อไปนี้

  • บริการการจัดทำบัญชี ตามมารฐานที่กฎหมายกำหนดโดย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ERP โปรแกรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบองค์กรด้านบัญชี และยังเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในบริษัทใหญ่ๆต่างๆ ซึ่งเป็น ในด้านของความสามารถของระบบ และการพัฒนาให้เข้ากับมาตรฐานกฎหมาย ทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง
  • บริการจัดทำงบการเงิน และรายงาน ประจำเดือน,ประจำไตรมาสและประจำปี รวมไปถึงการนำงบการเงิน มาวิเคราะห์ สภาพคล่องในการดำเนินงานต่างๆเช่น การวิเคราะห์ผลประกอบการ ( กำไรขาดทุน) เป็นต้น
  • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชีทุกประเภทธุรกิจ ผู้ประกอบการหลายรายสอบถามและขอคำแนะนำ ขอคำแนะนำกับทีมงานของเราเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในระบบงาน ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนบุคลากรด้านบัญชีบ่อยทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง, บุคคลากรขาดความรู้ความชำนาญและความเข้าใจ ในระบบบัญชี และ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน จากจุดนี้เองบริการให้คำปรึกษา ของเราจึงมีประโยชน์มากในการ บริหารและจัดการงานทางด้านบัญชี และการพัฒนาบริษัทอย่างราบรื่น
  • บริการตรวจสอบบัญชีภายใน และตรวจสอบกรณีพิเศษ เราสามารถให้บริการท่านเกี่ยวกับการตรวจสอบ ระบบบัญชีภายใน เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยัน การออกเอกสารไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และผลดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับการตรวจสอบบัญชีภายในคือ การทำให้เห็น ขั้นตอนต่างๆชัดเจนขึ้น และสามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุด หลังจากการให้บริการตรวจสอบบัญชีภายในแล้ว ยังเป็นประโยชน์ส่งผล ให้การปิดงบรายเดือน ทำได้รวดเร็วและมีความถูกต้องเชื่อถือได้
  • บริการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เรามีบริการวางระบบบัญชี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานและความเป็นมืออาชีพสูง

งานด้านภาษีอากร

จัดเตรียมและยื่นภาษีอากร

1. ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) บริการจัดเตรียมและยื่นภาษีอากรของทุกสถานประกอบการที่ต้องมีการแจ้งจำนวนภาษี ที่ถูกหัก ณ ที่ จ่ายจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทำของ เพื่อสามารถจัดทำรายงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด. 53 ส่งแก่กรมสรรพกรภายในวันที่ ที่กำหนด ของแต่ละเดือน

2. ภ.พ.30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย-รายงานสินค้าและวัตถุดิบ บริการจัดเตรียมและยื่นภาษี ภ.พ.30 ทุกสถานประกอบการภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ทาง กิจการต้อง รวบรวมใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย-รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และเอกสารประกอบบัญชี อื่นๆเช่น ใบนำฝากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงินมใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อสามารถจัดทำรายงาน ภ.พ.30 และจัดส่งให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือน

3. ภ.ง.ด.50,51,90,91,94 (ภาษีเงินได้นิติบุคคล,บุคคลธรรมดา-กลางปี,ปลายปี เราให้บริการนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และยังให้บริการนำส่งงบการเงินพร้อมทั้ง เอกสารที่จำเป็นแก่กรมทะเบียนการค้า ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกำหนดและ ให้บริการนำส่ง ภ.ง.ด 51 แสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

วางแผนภาษี บริการวางแผนภาษีในรูปแบบต่างๆ ให้มีการจัดการที่ง่ายและสะดวก เพื่อความราบรื่นในธุรกิจและการ หลีกเลี่ยงปัญหาการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาภาษีต่างๆ

งานทะเบียน และอื่นๆ

จดทะเบียนจัดตั้ง,เลิก,เปลี่ยนแปลง ,เพิ่มทุน ,ลดทุน-บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน,ร้านค้า

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม ธุรกิจเฉพาะ

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม ธุรกิจเฉพาะ

• จดทะเบียนแก้ไข แจ้งเลิกชำระบัญชี บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนฯ ร้านค้า

• เงินเดือนและประกันสังคม